« Infrastructure in a Stimulus Package-Becker | Main | Will the Decline in Union Membership be Reversed? Becker »

01/18/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

impemnrhip

–£ –≤–∞—Å RSS –≤ –∫—Ä–∏–≤–æ–π –∫–æ–¥–∏—Ä–æ–≤–∫–µ!

boyncHop

–≤—ã —à—É—Ç–∏—Ç–µ...21 –≤–µ–∫ –Ω–∞ –¥–≤–æ—Ä–µ, –Ω–µ—É–∂–µ–ª–∏ –Ω–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è, –∫–∞–∫ —ç–Ω—Ü–∏–∫–ª–æ–ø–µ–¥–∏—è.–ú–∏–ª—ã–µ –º–æ–∏, –≤–æ—Ç –Ω–µ—Ç —Å–Ω–µ–≥–∞ –≤
–≥–æ—Ä–¥–∞—Ö, —ç—Ç–æ —Ç–æ–∂–µ —Ç–µ–º–∞ –∏ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è, –ø–µ—Ä–µ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ —Ç–µ–º—ã.–Ø –ø–æ—á—Ç—É –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—é, –º–Ω–µ —à–ª—é—Ç –Ω–µ –ø–æ–π–º–∏ —á—Ç–æ, –Ω–µ –∑–Ω–∞—é –∫—Ç–æ, —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –º—É—Å–æ—Ä–∞, –º–æ–∂–µ—Ç –æ–Ω–æ –∏ –Ω—É–∂–Ω–æ, –Ω–æ –Ω–µ –≤ –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫–µ.–Ø —Ç–∞–∫ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫ —ç—Ç–æ —á–∞—Å—Ç—å —Ç–≤–æ–µ–π –¥—É—à–∏.–ù–∞–º –¥–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–∞–≤–æ –≤—ã–±–∏—Ä–∞—Ç—å - –ø–æ–ª—å–∑—É–π—Ç–µ—Å—å. –ê –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è –±–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç

AmoceeceScex

–¶–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–∞—Ü–∏–∏, –±–µ—Ä—É –Ω–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∫—É

Anonymous

فيديو بنت

Anonymous

دردشة صوتية

–ò—Ä–∞–∫–ª–∏–π

–Ø —Ç–æ–∂–µ –≤ –±–ª–æ–≥–µ –ø—Ä–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –ø–∏—à—É, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Ç–µ–º—É –∫–∏–Ω–æ

Scoopsrog

–Ø –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ –≤–¥—É–º—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Å–∞–º—ã–µ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –º–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø–æ—Ä—á–∏, –≤ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ–≥–¥–∞ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –≥–∞–¥–∞–ª–æ–∫ –∑–∞–≤–µ—Ä—è–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–æ –∫–∞–∫–æ–µ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∑–∞–∫–ª—è—Ç–∏–µ –∏–ª–∏ –ø–æ—Ä—á–∞. –í—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å —á—É—Ç—å –º–µ–Ω—å—à–µ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ –º—ã —Å –º–æ–µ–π –ø–æ–¥—Ä—É–≥–æ–π —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –≤—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ –ø–æ–µ—Ö–∞—Ç—å –∫ –≤–µ—â—É–Ω—å–µ. –ú–µ–Ω—è, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è –ø–æ—Ç–∞—â–∏–ª–∏ —Ç—É–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–ª—è —Ä–∞–∑–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏—è. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ - –ø–æ–¥—É–º–∞–ª–∞ —è - –ø—Ä–∏—à–µ–ª –º–æ–π —á–µ—Ä–µ–¥ —É–∑–Ω–∞—Ç—å —Å–≤–æ–µ –±—É–¥—É—â–µ–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –≤–µ—â—É–Ω—å–µ, –±–∞–±–∫–∞ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∫–æ –º–Ω–µ —Å —Ç–∞–∫–∏–º–∏ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏: "–û–π, –¥–æ—á–µ–Ω—å–∫–∞, –Ω–µ –¥–∞–Ω–æ –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç—å —Ç–µ–±–µ –±–æ–ª–µ–µ –µ–¥–∏–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º —Å–≤–µ—Ç–µ...". –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ –∫—Ä–æ–º–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π —É–ª—ã–±–∫–∏ —É –º–µ–Ω—è —ç—Ç–æ –∑–∞—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≤—ã–∑–≤–∞–ª–æ. –ê —Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª–∞ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä: "–ù–∞–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ç–µ–±—è, –¥–µ—Ç–æ—á–∫–∞
—Å–∞–º–æ–µ —Ç—è–∂–µ–ª–æ–µ –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç—å–µ - –¥—É—à–∞ —É —Ç–µ–±—è —É–∂–µ –Ω–∞–ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É... –∏ —Ä–æ–¥ —Å–≤–æ–π —Ç—ã –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ —Å–º–æ–∂–µ—à—å –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç—å –∏–∑-–∑–∞ —Ç–æ–≥–æ –∂–µ...". –í—Ä–∞—á–∏ –º–Ω–µ —É–∂–µ –ø–æ—á—Ç–∏ –∫–∞–∫ 3 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ –ø–æ–≤–µ–¥–∞–ª–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —è –Ω–µ –º–æ–≥—É –∏–º–µ—Ç—å –¥–µ—Ç–µ–π, –Ω–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –±–∞–±—É—à–∫–∞ —Å–º–æ–≥–ª–∞ —É–∑–Ω–∞—Ç—å –æ –º–æ–µ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ - –≤–µ–¥—å —è –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∞ —ç—Ç–æ –≤ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–µ –∏ –Ω–∏ –∫–æ–º—É, –Ω–∏ –æ—Ç—Ü—É, –Ω–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, –Ω–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ —Å–≤–æ–µ–π –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–µ.
–ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã—Ö —Å–ª–æ–≤ –≥–∞–¥–∞–ª–∫–∞ —Å–Ω—è–ª–∞ —Å –ø–æ–ª–∫–∏ –∫–∞–∫—É—é-—Ç–æ –∫–Ω–∏–≥—É –í—É–¥—É, –ø—Ä–æ–ª–∏—Å—Ç–∞–ª–∞ –µ—ë –∏ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–ª–∞ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π —Ä–∏—Ç—É–∞–ª. –ü–æ—Å–ª–µ –≤—Å–µ–≥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∫ –Ω–∞–º –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –∫–∞–∫ —É–∂ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏ –∂–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–ø—Ä–∏–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ. –Ø –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ –¥—É–º–∞—è, —Ä–µ—à–∏–ª–∞ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç —Ñ–∞—Ä—Å –∏ –º—ã —Å –ø–æ–¥—Ä—É–≥–æ–π —É—à–ª–∏ –æ—Ç –±–∞–±–∫–∏, –Ω–µ –¥–æ–≤–µ–¥—è –¥–æ –ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ —Å–µ–∞–Ω—Å.
–ë–æ–ª—å—à–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ —á–µ—Ç–∫–æ–≥–æ –±–∞–±—É–ª—è –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –º–Ω–µ - –∫–∞–∫ –¥—É–º–∞–µ—Ç–µ, –≤—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ –Ω—É–∂–Ω–æ –ª–∏ –º–Ω–µ –≤–µ—Ä–∏—Ç—å –µ–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—É?

–ê–Ω–¥—Ä–µ–π

–û–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –º–æ–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ä—è–¥–∞, —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏, —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∏. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∑–∞–∫–∞–∑–∞—Ç—å –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å —É —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –¥–∏–ª–µ—Ä–∞. –°–ø—Ä–∞–≤–æ—á–Ω–∏–∫ —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–π —Ç–µ—Ö–æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è. –§–æ—Ä—É–º, —Å–æ–≤–µ—Ç—ã –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ç–æ—Ä–∞. –ó–∞–±–∞–≤–Ω—ã–µ —Ñ–æ—Ç–æ. –ò–ª–ª—é—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –∫–∞—Ç–∞–ª–æ–≥ –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–µ–π –ú–æ–¥–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä—è–¥: —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏, –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—è. –ö–∞—Ç–∞–ª–æ–≥ –∞–≤—Ç–æ—ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–∏–∫–∏ (Sony, Alpine, –£—Ä–∞–ª, Pioneer, Kenwood).–û–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –∞–≤—Ç–æ–º–±–∏–ª—å–Ω—ã—Ö —É—Å–ª—É–≥.

FarmonGE

–ê–¥–º–∏–Ω —Å–ª–µ–¥–∏ –∑–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—Ç–∞–º–∏, —Ç—É—Ç –∫—É—á–∞ —Å–ø–∞–º–∞

Incroyable

Great Things!

optiohext


–ó–∞–≤—Ç—Ä–∞ —Ä–∞–∑–æ—à–ª—é —Å—Å—ã–ª–∫—É –≤—Å–µ–º —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∞–º, —Ç—É—Ç –ø—Ä–∏–∫–æ–ª—å–Ω–æ

optiohext


(–£ –õ –´ –ë –ö –ê)

optiohext


–ù–∞–¥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –∫–ª—É–± –µ–¥–∏–Ω–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤!

Envixcicdunny


–°–ø–∞—Å–∏–±–æ. –¢–æ, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ ))

–ø–æ–ª –∫–∏–ª–æ


Да уж… Тут как говорится: Амбар крепок, да углы худы :)

Scoopsrog

–°–ø–∞—Å–∏–±–æ –Ø–Ω–¥–µ–∫—Å—É, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –µ–º—É —è –Ω–∞—à–ª–∞ —ç—Ç–æ—Ç –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ñ–æ—Ä—É–º.
–î—É–º–∞—é –∑–¥–µ—Å—å —è –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Å—å –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ.

Scoopsrog

–°–ø–∞—Å–∏–±–æ –Ø–Ω–¥–µ–∫—Å—É, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –µ–º—É —è –Ω–∞—à–ª–∞ —ç—Ç–æ—Ç –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ñ–æ—Ä—É–º.
–î—É–º–∞—é –∑–¥–µ—Å—å —è –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Å—å –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ.

Scoopsrog

–°–ø–∞—Å–∏–±–æ –Ø–Ω–¥–µ–∫—Å—É, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –µ–º—É —è –Ω–∞—à–ª–∞ —ç—Ç–æ—Ç –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ñ–æ—Ä—É–º.
–î—É–º–∞—é –∑–¥–µ—Å—å —è –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Å—å –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ.

Mashukakiev

–ò–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç-–º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω DVD | DVD —Ñ–∏–ª—å–º—ã | —Å–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –Ω–∞ DVD | –∏–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω DVD –§–∏–ª—å–º—ã –Ω–∞ DVD | –∫—É–ø–∏—Ç—å DVD | –∏–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç-–º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω Blue-ray –¥–∏—Å–∫–∏ | –ü—Ä–æ–¥–∞–∂–∞ DVD –§–∏–ª—å–º–æ–≤ | –∏–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç-–º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω Blu-ray —Ñ–∏–ª—å–º—ã –≤–∏–¥–µ–æ HD-DVD| –∏–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω DVD | –≤–∏–¥–µ–æ –¥–∏—Å–∫–∏ | –ê–Ω–∏–º–µ –Ω–∞ DVD | –ò–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç-–º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω DVD –ü—Ä–æ–¥–∞–∂–∞ DVD | PSP –∏–≥—Ä—ã –Ω–∞ DVD |PC –∏–≥—Ä—ã –Ω–∞ DVD
–Ω–∞—à –∞–¥—Ä–µ—Å http://www.dvd-mag.com.ua

–û–ª–µ–≥ –õ–µ–±–µ–¥–µ–≤

–†–∞–¥—É–µ—Ç, —á—Ç–æ –≤–∞—à –±–ª–æ–≥ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –¢–∞–∫–∏–µ –ø–æ—Å—Ç—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏–±–∞–≤–ª—è—é—Ç –≤–∞–º –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏.

ofispas

–û—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–π –§–æ—Ä—É–º –ò–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç-–°–µ—Ä–≤–∏—Å-–ü—Ä–æ–≤–∞–π–¥–µ—Ä–æ–≤
http://of-isp.ru

procycom

–°–µ—Ä–≤–∏—Å PR0CY.com –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å–Ω–æ–≥–æ –∞–Ω–∞–ª–∏–∑–∞ –¥–æ–º–µ–Ω–æ–≤ –∏ –≤–µ–±-—Å–∞–π—Ç–æ–≤ –ø–æ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–º –ø–∞—Ä–∞–º–µ—Ç—Ä–∞–º.
–ê —Ç–∞–∫–∂–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É –Ω–∞—Å –≤—ã –º–æ–∂–µ—Ç–µ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –∫–æ–¥ –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–µ—Ä–∞ —Å –¢–ò–¶, –ü–† –∏ YaInd(–∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –ø—Ä–æ–∏–Ω–¥–µ–∫c–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü –≤ –Ø–Ω–¥–µ–∫—Å–µ.
http://pr0cy.com

dkollag

Д-Коллаж™ - студия дизайна интерьера квартир, домов, офисов, коттеджей.
http://d-kollag.ru

aspibePyslese

–ö–∞–∂–¥–æ–µ –∫–æ–ª–µ—Å–æ Airtrax –æ—Å–Ω–∞—â–µ–Ω–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∏–ª–∏ –≥–∏–¥—Ä–∞–≤–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–µ–º, —Ç—Ä–∞–Ω—Å–º–∏—Å—Å–∏–µ–π, —Ç–æ—Ä–º–æ–∑–æ–º –∏ –±–ª–æ–∫–æ–º —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è.

doocheFedo

–ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π—Ç–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ –≤ —Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑–¥–µ–ª –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∞, –Ω–æ
–Ø –∏ –º–æ–∏ –ø–æ–¥—Ä—É–≥–∏ –ú–∞—Ä–∏—è-–æ–ª—å–≥–∞ , –ú–∏—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–∞-–∞–Ω–Ω–∞ –∏ –ú–∞—Ä–∏—è-–ª–∏–ª–∏—è –ò—â–µ–º —Å–µ–∫—Å –ø—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–π.
–í—Ö–æ–¥–∏ –∏ –≤—ã–±–∏—Ä–∞–π –Ω–∞—Å —Å—Ä–µ–¥–∏ 1070 –¥–µ–≤—É—à–µ–∫.!

The comments to this entry are closed.

Become a Fan

May 2014

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31